کنگ فو کاران شهر زاویه

کنگ فو کاران شهر زاویه

بایگانی

چگونه یک مبارز خوب باشیمبرای یک مبارزه خوب  باید چند نکته رادر نظر بگیریم

رقص پا=انجام دادن رقص پا خیلی میتونه موثر باشه چون همیشه
در حال جای عوض کردن وحرکت هستید و حتما ضربه زدن
به جسم متحرک سخت تر از ضربه زدن به یک جسم ثابت است

سرعت در حمله=دومین امر سرعت در حمله است .حمله خیلی
سریع مانع از فکر کردن حریف میشود اما حمله های درست وبه جا
حمله میتونه در موقع پلک زدن حریف هم باشه

ترکیب ضربات=بهترین مبارزان از ترکیب استفاده میکنند ترکیب ضرباتی
به راحتی متوانند ان را اجرا کنند واز قبل هم تمرین کرده اند

میدان دید=مبارزانی پیروز میدان هستند که دید  بهتری دارند

استفاده از روش دفاع بعد ضربه=این روش برای افراد مبتدی مناسب نیست
استفاده از این روش مبارزه را راحت تر میکنه در وقتی که تو خوب دفاع کنی
وبه موقع ضربه بزنی

ضربه با تمام قدرت=ضربه ضعیف باعث اعتماد به نفس حریف میشود
و تورا برای ضربه خوردن اماده میکند


  پرهیز از ضربات بیهوده=ضربات بیهودباعث از دست رفتن  توان و
ونیرو می شود
ضربات پا در کونگ فو توا

ضربه کی تو یا کتتو= ضربه کیتو یکی از ضربه های مهم در مبارزه می باشد

وبرای این ضربه پا ابتدا به سمت داخت سینه خم وبعد به جلو ضربه وارد می کنداین ضربه برای دور نگه داشتن حریف از خود موثر است


 

ضربه اسایو=ضربه اسایو ضربه ناگهانی به سمت حریف از پشت می باشد

اصول این ضربه هم کشیدن پا به سمت باسن و ضربه پا از پشت به حریف

است


 

تاریخچه کونگ فو